Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la Fundació per a l’atenció a persones dependents, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Fundació.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

• Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

• La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa o digital dels quals és l’únic instrument que en dóna fe de l’autenticitat i contingut.

• La Fundació per a l’atenció a persones dependents no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Fundació.

• En cap cas les ‘cookies’ o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

• Si faciliteu les vostres dades personals a la Fundació, aquestes seran tractades d’acord amb Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI)